Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő megnevezése

Nagy Dávid Filipp e.v. (a továbbiakban: Vállalkozó)

Székhely: 9025 Győr, Szalay Imre u. 16/A

Telefon: +36 (30) 246-2310

E-mail: info@nagydavidfilipp.hu

Adatkezelés célja és jogalapja

Célja: Kapcsolatfelvétel a Vállalkozóval időpont-egyeztetés miatt vagy más okból, telefonon vagy e-mail útján, kapcsolattartás a Vállalkozó és az érintett között, telefonon vagy e-mail útján.

Jogalapja: Az Európai Unió 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

Célja: Jogszabályi kötelezettségek teljesítése (számviteli-adózási jogszabályoknak való megfelelés).

Jogalapja: A GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c) pontja.

A személyes és különleges adatok kezelése a pszichológiai tanácsadás, mint szolgáltatás nyújtása céljából, az ahhoz szükséges körben történik, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, figyelemmel az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt kimentő feltételre. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alatt meghatározott szerződés ez esetben jelenti a pszichológiai tanácsadási folyamat kezdetén a Vállalkozó és az érintett között létrejövő szóbeli, a pszichológiai tanácsadási folyamat főbb attribútumaira vonatkozó szerződést (a továbbiakban: Szerződés).

Az egyes, a Vállalkozó által kezelt személyes adatok köre és ehhez kapcsolódó indokolások

Családi- és utónév (kapcsolatfelvételhez, számla kiállításához szükséges).

E-mail cím és telefonszám (kapcsolattartáshoz, egyeztetéshez szükséges).

Állandó lakcím (számla kiállításához szükséges).

Megjelölt probléma/tárgy (a tárgy megadása a Vállalkozó tevékenysége – pszichológiai tanácsadás – miatt szükséges, mivel a Vállalkozó végzettsége – tanácsadó szakpszichológus – és tevékenységi köre alapján nem minden problémával jogosult foglalkozni).

A Vállalkozó tevékenységéhez (pszichológiai tanácsadás szolgáltatás) kapcsolódó, a Szerződés teljesítéséhez és a tevékenységnek a szakmai irányelveknek megfelelő folytatásához szükséges mértékben, személyes és különleges adatok.

Adatkezelés időtartama

Az érintett személyes hozzájárulásán alapuló adatkezelési körbe tartozó személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Vállalkozó és az érintett közötti üzleti jellegű kapcsolat megszűnését követő 1 évig történik.

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése a szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően legfeljebb 5 évig történik.

A jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése a Vállalkozó által az érintett részére kiállított számla keltétől számítva 8 évig történik.

Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggően

 1. Határidő
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
  a.) A hozzáféréshez való jog
  b.) A helyesbítéshez való jog
  c.) A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
  d.) A tiltakozáshoz való jog
  e.) A törléshez való jog
  f.) Az adathordozhatósághoz való jog
 1. Jogorvoslathoz való jog.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor – panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy – lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.